Biểu phí dịch vụ công chứng

I: PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THEO GIÁ TRỊ
Nhóm hợp đồng & căn cứ tính phí
Stt Loại hợp đồng/ giao dịch Căn cứ tính
1 Hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tính trên giá trị quyền sử dụng đất
2 Hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất Tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất
3 Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vồn bằng tài sản khác Tính trên giá trị tài sản
4 Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản Tính trên giá trị tài sản
5 Hợp đồng vay tiền Tính trên giá trị khoản vay
6 Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản Tính trên giá trị tài sản:
Lưu ý: Trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản, cầm có tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay
8 Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh Tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
Mức thu phí theo quy định:
Stt Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu/(đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng                                                                                                                                          50.000
2 Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng                                                                                                                                        100.000
3 Từ trên 100 triệu đồng – 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng – 3 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng – 5 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng – 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng – 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).
Phí công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản
Stt Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch/ (tổng số tiền thuê) Mức thu/(đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng                                                                                                                                          40.000
2 Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng                                                                                                                                          80.000
3 Từ trên 100 triệu đồng – 1 tỷ đồng 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng – 3 tỷ đồng 800.000 đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng – 5 tỷ đồng 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)
Phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
Stt Giá trị tài sản Mức thu/(đồng/trường hợp)
1 Dưới 5 tỷ đồng                                                                                                                                          90.000
2 Từ 5 tỷ đồng – dưới 20 tỷ đồng                                                                                                                                        270.000
3 Trên 20 tỷ đồng                                                                                                                                        450.000
Lưu ý:
– Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó.
– Trường hợp, giá trị quyền sử dụng đất, giá tài sản do các bên thỏa thuận thấp hơn mức giá do cơ quan Nhà nước quy định thì giá trị tính phí công chứng tính như sau:
Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng =  Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch nhân với Giá đất, giá tài sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.
II: PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH KHÔNG THEO GIÁ TRỊ
Stt Loại việc Mức thu/(đồng/trường hợp)
1 Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp                                                                                                                                          40.000
2 Công chứng hợp đồng bảo lãnh                                                                                                                                        100.000
3 Công chứng hợp đồng ủy quyền                                                                                                                                          50.000
4 Công chứng giấy ủy quyền                                                                                                                                          20.000
5 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này)                                                                                                                                          40.000
6 Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch                                                                                                                                          25.000
7 Công chứng di chúc                                                                                                                                          50.000
8 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản                                                                                                                                          20.000
9 Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác                                                                                                                                          40.000
III: PHÍ KHÁC
1 Phí nhận lưu giữ di chúc 100.000/ trường hợp
2 Phí cấp bản sao văn bản công chứng Phí cấp bản sao văn bản công chứng là 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở đi, mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản
3 Phí công chứng bản dịch 10.000đ/ 1 trang với bản dịch thứ nhất.  Từ bản dịch thứ 2 thu 5.000đ/ trang. Từ trang thứ 3 thu 3000đ/ không quá 200000đ/ bản.
4 Phí công chứng tại nhà 1 triệu đồng/ 1 trường hợp (< 10km). > 10km thỏa thuận